Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen 11. hetki Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.11.2020.

1. Rekisterinpitäjä

11.hetki Oy
1555047-8

Kauppakeskus Forum
Linnankatu 11
20100 Turku

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heli Willstedt
info@11hetki.com
02 251 1011

3. Rekisterin tarkoitus

11. hetki Oy kerää henkilötietoja asiakkaistaan, mahdollisista asiakkaistaan sekä henkilöiltä jotkavapaaehtoisesti haluavat lähettää tai vastaanottaa viestintää 11.hetki Oy:lta. Tietoja kerätäänsuoran viestinnän ja yhteydenottojen mahdollistamiseksi. Lisäksi verkkosivusto kerää analytiikkaasivuston käytöstä sekä sen käyttäjistä.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilönsuostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteiden ylläpito.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

- Henkilön nimi
- Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
- Laskutustiedot tai muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin tiedot ovat tarpeellisia kyseessä olevaa henkilötietojenkäsittelyä vaativaa tarkoitusta varten. Rekisterin tietoja käydään läpi, päivitetään ja tarpeettomattiedot poistetaan säännöllisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta muun muassa www-lomakkeillalähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta,asiakastapaamisista sekä muista tilanteista, joissa asiakas vapaaehtoisesti luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niinon sovittu asiakkaan kanssa.Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedotsuojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteistonfyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtiisiitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojenturvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöidentoimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa javaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikälihenkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettääsähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjäätodistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessasäädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseenrekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisentietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissätilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytäätarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalleEU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).